Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater

Den pågående förlusten av biodiversitet gör att det finns ett stort behov av en bättre övervakning av terrestriska och akvatiska arter i deras naturliga habitat, särskilt av hotade, invasiva eller svårtillgängliga arter. I projektet kommer man genomföra studier för att utveckla nya metoder vars resultat ska integreras i löpande miljöövervaknings- och åtgärdsprogram.

Svensk västkust - spåring av hotade evertebrater

Traditionella övervakningsmetoder, med akustisk eller optisk övervakning, är ineffektiva, dyra och tidskrävande. Med hjälp av så kallad miljö-DNA (DNA från naturliga processer som arter ger ifrån sig i miljön) kan man effektivare visa vilka arter som finns i habitaten, även för extremt sällsynta taxa. Miljö-DNA ger därför bra indikationer på var ytterligare traditionella mer ingående inventeringar i fält bör ske.

Identifering av arter med rådande kunskapsbrist

Den mer specifika fältdatan kan sedan användas för habitat- och populations modellering av hotade arter. Inventeringarna tillsammans med modelleringar ger viktig information om biodiversitetens status till centrala och regionala myndigheter vilket är särskilt angeläget för hotade arter i kategorin ”kunskapsbrist”.

Nya metoder för att upptäcka hotade arter

Målen i denna studie är därför att sammanställa artobservationer från olika källor och generera en databas med utbredningsdata för svenska kräft- och blötdjurarter som har ”kunskapsbrist”. Därefter vill vi använda och utveckla nya genomiska metoder (DNA metabarcoding, ddPCR) för att spåra upp dessa hotade arter och utföra habitat- och populations modellering för att fastställa geografisk utbredning och populationernas status. Resultaten ska sedan integreras i löpande miljöövervaknings- och åtgärdsprogram.

Projektet i media:

Samarbetspartner:

zfmk

 

För mer information:

Sonja Leidenberger
Institutionen för biovetenskap
Bitr. lektor i biovetenskap
E-post: sonja.leidenberger@his.se
Arbete: 0500-448666

Projektet i korthet:

Projektets namn: Stoppa biodiversitetsförlusten genom förbättrad spårning av hotade evertebrater

Projekttid: 2019-2022

Finansieras av: FORMAS – Framtidens forskningsledare

Andra partners: Zoological Research Museum Alexander Koenig (ZFMK), Germany

Medverkande forskare

Sonja Leidenberger
Lektor i biovetenskap

Sarah Bourlat 
Lektor (ZFMK)

Annie Jonsson 
Avd. Chef/Lektor i biovetenskap