Handledning

Här hittar du information om handledning av forskarstuderande vid Högskolan i Skövde

Utbildning på forskarnivå bedrivs under ledning av en huvudhandledare tillsammans med eventuell primärhandledare och en eller flera biträdande handledare. Handledarna bildar tillsammans en handledargrupp (advisory committee) som ska träffas regelbundet. Handledargruppens möten ska användas till uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete. Dessa möten dokumenteras genom en uppdatering av den individuella studieplanen.

Huvudhandledaren ska

 • ha det övergripande ansvaret för handledningen vad gäller planering och genomförande av avhandlingsprojektet,
 • ta initiativ till att tillsammans med den forskarstuderande upprätta den individuella studieplanen senast tre månader efter antagning,
 • tillsammans med den forskarstuderande ansvara för att den individuella och den allmänna studieplanen följs, både med avseende på kursinnehåll och avhandlingsarbete samt
 • till studieadministrationen inrapportera godkända prov och kurspoäng,
  studieaktivitet, försörjningstyp och avklarad andel inom utbildningen samt, i början av varje halvår under utbildningstiden inrapportera registrering av den forskarstuderande

En huvudhandledare kan även vara primärhandledare. Om en primärhandledare inte utses faller uppgifterna för denna roll på huvudhandledaren.

Primärhandledaren ska

 • stå för det praktiska genomförandet av huvuddelen av handledningen,
 • se till att regelbundna möten med handledargruppen genomförs och dokumenteras,
 • i de fall den forskarstuderande är knuten till en extern organisation eller företag, se till att regelbundna möten mellan handledare, forskarstuderande och mentor (motsvarande) genomförs och dokumenteras samt
 • följa upp handledningen tillsammans med den forskarstuderande.

En biträdande handledare ska

 • stötta den forskarstuderande i utbildningen, exempelvis genom expertis inom den forskarstuderandes ämnesområde eller genom kunskap om genomförande av empiriska undersökningar och experiment.

För mer information om handledning, ansvarsbeskrivningar och det praktiska kring handledning inom forskarstudier se Riktlinjer för handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå under "Dokument".

Utbildning för handledare

Högskolan i Skövde erbjuder kurser för handledare. Klicka här för information om anmälan samt tider för pågående kursomgång.

Handledning