Studieplaner

Forskarstudierna inom informationsteknologi planeras och följs upp med hjälp av en allmän studieplan och en individuell studieplan.

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen ger information om utbildningens mål, upplägg och innehåll, behörighet, urvalskriterier och examination.

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen är till för planering, strukturering och uppföljning av forskarstudierna och upprättas tillsammans av huvudhandledare och forskarstuderande. Den första individuella studieplanen upprättas första gången senast tre månader efter antagning till forskarutbildning och revideras därefter minst en gång om året. Forskarstuderande, handledargrupp och studierektor för utbildning på forskarnivå ska träffas minst en gång per år för uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete.

Studieplan