Kontakt och stöd

Vid Högskolan i Skövde finns olika resurser som ska ge administrativt stöd för forskarutbildningen i syfte att säkerställa rättssäkerheten och en god kvalitet.

.

 

Utbildningskommitten forskarniva informationsteknologi

Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi

Utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi har uppdraget att utveckla och samordna forskarutbildningen som bedrivs vid institutionen för informationsteknologi (IIT) och institutionen för ingenjörsvetenskap (ING). De områden som utbildningskommittén ansvarar för omfattar fastställande av kursplaner, inrättande och samordning av kurser på forskarnivå samt utveckling av rutiner och processer inom forskarutbildningen. I uppdraget ingår även att på en övergripande nivå kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla forskarutbildningen. Kommittén ska även samverka med forskarskolor vid högskolan med anknytning till utbildningen. Utbildningskommittén leds av ämnesföreträdaren (ordförande) och studierektor (vice ordförande), båda för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi.

Följande ledamöter ingår i utbildningskommittén:

Adjungerade företrädare för forskarskolor med anknytning till Högskolans forskarutbildning:

 

Studierektorer

Studierektorer

Studierektorns uppdrag är att utgöra ett stöd för Högskolans forskarstuderande och ansvara för uppföljning av forskarutbildningen

Studierektor ansvarar bl.a. för

  • uppföljningssamtal med forskarstuderande och deras handledare
  • uppföljning att forskarutbildningen genom lokal doktorandspegel
  • att vid behov hantera uppkomna konflikter mellan forskarstuderande och handledare

Birgitta Lindström, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för informationsteknologi (IIT)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Katarina Ejeskär, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för hälsovetenskaper (IHV)
  • Institutionen för handel och företagande (IHF)

Tomas Jonsson, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för biovetenskap (IBI)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontakt