Kurser på forskarnivå 2019

Nedanstående kurser ges under 2019 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare. Vänligen kontakta oss på forskarutbildning@his.se för registrering på någon av kurserna.

Obligatoriska kurser 

HT 2019

Scientific theory in informatics, IT0919F, 7.5 ECTS.
Kursansvarig: Jeremy Rose (jeremy.rose@his.se
I den här kursen får studenten utbildning i att addressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Studenten får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse. Därutöver tränas muntliga färdigheter i engelska genom att presentera och diskutera relevanta teorier.

Scientific workshop in informatics I, IT0927F, 5 ECTS.
Kursansvarig: Masood Fathi (masood.fathi@his.se)
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

Research ethics, IT0925F, 5 ECTS.
Kursansvarig: Oskar MacGregor (oskar.macgregor@his.se
Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning?Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning, för att börja svara på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

Valbara kurser

HT 2019

Scientific workshop in informatics II, IT0928F, 5 ECTS.
Kursansvarig: Masood Fathi (masood.fathi@his.se)
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten. 
Kursen Scientific workshop in informatics I är förkunskapskrav till denna kurs.

Systematic and Stringent Reviewing of Articles: Qualitative Analysis and Search-based Methods, IT0926F, 4.5 ECTS.
Kursansvarig: Jonas Mellin (jonas.mellin@his.se)
Kursen omfattar urval och kvalitativ analys av vetenskapliga källor så som artiklar för att garantera systematisk täckning av litteratur och teorier. Tekniker för att välja källor omfattar exempelvis sökning och "snowballing". Kvalitativ analys omfattar exempelvis dekonstruktion av artiklar till teman baserat på kritiska begrepp och deras relation, användning av kriterier för att utvärdera källorna baserat på teman samt omorganisation och syntetisering av teman för olika ändamål, utveckling av verktyg för att möjliggöra jämförande analyser, hantering av svårförenliga terminologier samt bedömning av kvalitén hos publikationskanaler. Digitala verktyg för att exempelvis analysera och organisera referenser till källor adresseras också översiktligt. Alla uppgifter baseras huvudsakligen på artiklar inom det område som studenten arbetar inom och i slutet av kursen ska deltagarna ha kartlagt och analyserat flertalet kritiska teman inom deras respektive forskningsområde.

Gender, Technology, and Culture: Exploring Feminist Perspectives and Research Practices for Inclusive Development and Design of Technologies and Information Systems, IT0937F7,5 ETCS.
Kursansvarig: Lissa Holloway-Attaway (lissa.hollowayattaway@his.se).
I denna kurs ska studenter utforska förhållandet mellan teknikutveckling och design, informationssystem och samhälle inom ramen för genusstudier, intersektionsforskning och feministisk teori. Sådana tillvägagångssätt innefattar perspektiv från feministiska vetenskaps- och teknologistudier och inom feministisk teknikvetenskap samt i andra kritiska perspektiv för inkluderande design inom teknik, media och teknik. Studenter ska undersöka hur kön och teknik samverkas inom komplexa sociala system (pedagogik, kultur, industri) och undersöka hur detta kan påverka utformningen och genomförandet av ny teknik och relaterade diskurser. Intersektionsfrågor (ras, klass, förmåga, nationalitet) kommer också att undersökas och studenterna kommer att dra nytta av nutida och historiska perspektiv för att utveckla sina analytiska färdigheter och fördjupa deras medvetenhet om inkluderande utveckling och designpraxis i sociokulturella sammanhang. Examinationerna i kursen kommer att bestå av seminariediskussioner och riktad avläsning, en kort seminariepresentation och en slutlig uppsats.