Kurser på forskarnivå 2019

Nedanstående kurser ges under 2019 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare. Vänligen kontakta oss på forskarutbildning@his.se för registrering på någon av kurserna.

Obligatoriska kurser 

VT 2019

Scientific methodology and communication in informatics, IT918F, 7.5 ECTS.
Kursansvarig: Jeremy Rose (jeremy.rose@his.se
Kursen riktar sig till forskarstuderande som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Efter kursen ska studenten kunna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där det ofta behövs användas ett flertal olika metoder. Kommunikation ska ske mot de krav som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter.

HT 2019

Scientific theory in informatics, IT919F, 7.5 ECTS.
Kursansvarig: Jeremy Rose (jeremy.rose@his.se
I den här kursen får studenten utbildning i att addressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Studenten får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse. Därutöver tränas muntliga färdigheter i engelska genom att presentera och diskutera relevanta teorier.

Scientific workshop in informatics I, IT927F, 5 ECTS.
Kursansvarig: Alan Said (alan.said@his.se) and Masood Fathi (masood.fathi@his.se)
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

Research ethics, IT925F, 5 ECTS.
Kursansvarig: Oskar MacGregor (oskar.macgregor@his.se
Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning?Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning, för att börja svara på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

Valbara kurser

VT 2019

Software Engineering Experimentation, IT912F, 7,5 ECTS.
Kursansvarig: Birgitta Lindström (birgitta.lindstrom@his.se)
Den här kursen är en detaljerad studie av den vetenskapliga processen, särskilt då experiment som forskningsmetod. Kursen tar upp hur empiriska studier genomförs inom IT i allmänhet och programvaruutveckling i synnerhet. Kursen gör en återblick på distinktionen mellan analytiska och empiriska tekniker. Kursen tar upp ett antal viktiga frågeställningar. När krävs det experiment och vilka problem kan man lösa med hjälpa av experiment? Hur kontrollerar man variabler och undviker bias? Hur analyserar och presenterar man lämpligast sin data för att dra slutsatser och fatta beslut?

Domain-specific Conceptual Modeling and Method Engineering, IT934F, 5 ECTS. Kursansvarig: Manfred Jeusfeldt (manfred.jeusfeldt@his.se)
Kursen riktar sig till doktorander vars forskningsområde innefattar behovet av att skapa konceptuella modeller av domänen. Metoddesign innefattar aktiviteten att utforma domänspecifika utvecklingsmetoder för informationssystem som bara innehåller de konstruktioner som behövs för måldomänen, särskilt när flera modelleringssynpunkter behöver integreras. En synvinkel är till exempel datautgångspunkten, som gör uttalanden om datakoncepten för den betraktade domänen. I slutet av kursen ska de studerande skapa egna modelleringsmetoder genom att definiera sina konstruktioner och semantik.

Establishing Research Projects with External Funding, IT935F, 4 ECTS. Kursansvarig: Tabea Dierker (tabea.dierker@his.se) och Jörgen Hansson (jorgen.hansson@his.se)
Söktrycket efter extern forskningsfinansiering har ökat kraftig de senaste åren och finansiärerna ställer allt högre krav. Därför är det viktigt att förstå både implicita och explicita krav på en ansökan. Kursen behandlar viktiga aspekter som behövs för att etablera externfinansierade forskningsprojekt.
Sista dag för registrering är 15 februari.

HT 2019

Scientific workshop in informatics II, IT928F, 5 ECTS.
Kursansvarig: Alan Said (alan.said@his.se) and Masood Fathi (masood.fathi@his.se)
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också den forskarstuderande att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten. 
Kursen Scientific workshop in informatics I är förkunskapskrav till denna kurs.

Systematic and Stringent Reviewing of Articles: Qualitative Analysis and Search-based Methods, IT926F, 4.5 ECTS.
Kursansvarig: Jonas Mellin (jonas.mellin@his.se)
Kursen omfattar urval och kvalitativ analys av vetenskapliga källor så som artiklar för att garantera systematisk täckning av litteratur och teorier. Tekniker för att välja källor omfattar exempelvis sökning och "snowballing". Kvalitativ analys omfattar exempelvis dekonstruktion av artiklar till teman baserat på kritiska begrepp och deras relation, användning av kriterier för att utvärdera källorna baserat på teman samt omorganisation och syntetisering av teman för olika ändamål, utveckling av verktyg för att möjliggöra jämförande analyser, hantering av svårförenliga terminologier samt bedömning av kvalitén hos publikationskanaler. Digitala verktyg för att exempelvis analysera och organisera referenser till källor adresseras också översiktligt. Alla uppgifter baseras huvudsakligen på artiklar inom det område som studenten arbetar inom och i slutet av kursen ska deltagarna ha kartlagt och analyserat flertalet kritiska teman inom deras respektive forskningsområde.

Gender, Technology, and Culture: Exploring Feminist Perspectives and Research Practices for Inclusive Development and Design of Technologies and Information Systems, 7,5 hp.
Kursansvarig: Lissa Holloway-Attaway (lissa.hollowayattaway@his.se).
I denna kurs ska studenter utforska förhållandet mellan teknikutveckling och design, informationssystem och samhälle inom ramen för genusstudier, intersektionsforskning och feministisk teori. Sådana tillvägagångssätt innefattar perspektiv från feministiska vetenskaps- och teknologistudier och inom feministisk teknikvetenskap samt i andra kritiska perspektiv för inkluderande design inom teknik, media och teknik. Studenter ska undersöka hur kön och teknik samverkas inom komplexa sociala system (pedagogik, kultur, industri) och undersöka hur detta kan påverka utformningen och genomförandet av ny teknik och relaterade diskurser. Intersektionsfrågor (ras, klass, förmåga, nationalitet) kommer också att undersökas och studenterna kommer att dra nytta av nutida och historiska perspektiv för att utveckla sina analytiska färdigheter och fördjupa deras medvetenhet om inkluderande utveckling och designpraxis i sociokulturella sammanhang. Examinationerna i kursen kommer att bestå av seminariediskussioner och riktad avläsning, en kort seminariepresentation och en slutlig uppsats.