Kurser på forskarnivå 2020

Nedanstående kurser ges under 2020 inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi. Forskarstuderande inom andra ämnesområden är också välkomna att delta efter samråd med sin handledare, om förkunskapskraven är uppfyllda och i mån av plats. Vänligen kontakta forskarutbildning@his.se för anmälan till en eller flera av kurserna.

Obligatoriska Kurser

Vårterminen 2020

Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi, IT0918F (7,5 hp).
Kursansvarig: Jörgen Hansson
Kursen riktar sig till doktorander som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Kursen går igenom grundläggande koncept och metoder inom vetenskapen. De används som grundstenar för planering av nya studier med målet att besvara dagens ofta interdisciplinära forskningsfrågor relaterade till komplexa informationstekniska system. Genom föreläsningar och praktiska övningar ska doktoranden utveckla sina färdigheter i kritisk granskning av vetenskaplig litteratur och metoder som används för att åstadkomma ett systematiskt och vetenskapligt förankrat forskningsarbete. Under kursens gång ska doktoranden lära sig att hantera flera teorier och metoder som behövs för att besvara komplexa frågor inom informationsteknologi. Dessutom ska doktoranden diskutera redan etablerade, kombinerade metodansatser och metodologier, som till exempel abduktion, aktionsforskning, design science, sammansatta fallstudier etc.

Höstterminen 2020

Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi, IT0919F (7,5 hp)
Kursansvarig: Jörgen Hansson 
I den här kursen får doktoranden utbildning i att adressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Doktoranden får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse. Därutöver tränas muntliga färdigheter i engelska genom att presentera och diskutera relevanta teorier.

Forskningsetik, IT0925F (5 hp)
Kursansvarig: Oskar MacGregor
Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning? Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning för att börja ge svar på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

Vetenskaplig workshop I, IT0927F (5 hp)
Kursansvarig: Masood Fathi
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också doktoranden att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

 

Valbara kurser

Vårterminen 2020

Kön, teknik och kultur, IT0937F7 (7,5 hp)
Kursansvarig: Lissa Holloway-Attaway
I denna kurs ska doktoranden utforska förhållandet mellan teknikutveckling och design, informationssystem och samhälle inom ramen för genusstudier, intersektionsforskning och feministisk teori. Sådana tillvägagångssätt innefattar perspektiv från feministiska vetenskaps- och teknologistudier och inom feministisk teknikvetenskap samt i andra kritiska perspektiv för inkluderande design inom teknik, media och tekniska discipliner.
Doktoranden ska utforska hur kön och teknik samverkar inom komplexa sociala system (pedagogik, kultur, industri) samt undersöka hur detta kan påverka utformningen och genomförandet av ny teknik och relaterade diskurser.
Intersektionsfrågor (ras, klass, förmåga, nationalitet) kommer också att undersökas och doktoranden kommer att utveckla sina analytiska färdigheter och fördjupa medvetenheten kring inkluderande utveckling och designpraxis i sociokulturella sammanhang genom att studera nutida och historiska perspektiv.

Höstterminen 2020

Industriell optimering och beslutsanalys, IT0917F (7,5 hp)
Kursansvarig: Sunith Bandaru
Kursen kommer att täcka följande ämnen:
• optimalitetsteori för enkel och flermålsoptimering,
• klassiska optimeringsmetoder för att lösa optimeringsproblem med ett mål,
• nyckelbegrepp inom flermålsoptimering,
• standardoptimeringsmodeller,
• metaheuristiska algoritmer för att lösa flermålsoptimeringsproblem,
• visualiseringstekniker och metoder för flermålsbeslutsfattande,
• industriella tillämpningar av flermålsoptimering och beslutsanalys,
• hur interaktiv flermålsoptimering kan ta hänsyn till preferenser hos användaren.
Inlämningsuppgifter kommer att utvärdera doktorandens förståelse för teoretiska aspekter av optimering och relaterade algoritmer, medan laborationer kommer att testa förmågan att applicera dem. Seminarieuppgiften innefattar studier av relevant litteratur och bidrar till att främja kritisk analys av konkurrerande metoder. Doktoranden kommer även att genomföra ett projekt inom ett område med anknytning till sitt ämnesområde/forskning. Projektet ska redovisas individuellt både skriftligt och muntligt.

Vetenskaplig workshop II, IT0928F (5 hp)
Kursansvarig: Masood Fathi
Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Doktoranden kommer att få träning i att presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback på andras forskningsarbeten.
Kursen "Scientific workshop in informatics I" är förkunskapskrav till denna kurs.

Optimering av industriella system: modeller och metoder, IT0938F (5 hp)
Kursansvarig: Masood Fathi
Denna kurs studerar vetenskapliga strategier för att stödja beslutsfattande genom matematisk modellering. Kursen behandlar design, förbättring samt drift av komplexa system med hjälp av matematisk modellering och har olika tillämpningar inom företag, teknik, hälsovård och industri. Tonvikt ligger på industriella optimeringsproblem. Optimeringsproblem inom andra områden kommer också att diskuteras i kursen.
Vid industriell optimering används ibland heuristiska metoder även om analysmetoder, som alltid hittar en optimal lösning, enkelt skulle kunna tillämpas istället. Denna kurs ger doktoranden grundläggande kunskaper i analytiska optimeringsmetoder för att hantera olika industriella problem.
Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen fokuserar på att doktoranden ska lära sig att utveckla olika typer av matematiska optimeringsmodeller och att tillämpa vissa exakta lösningsmetoder för industriella optimeringsproblem. I den praktiska delen kommer doktoranden att lära sig att lösa de matematiska optimeringsmodellerna och kunna använda lämplig metod för varje modelltyp.

 Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

Högskolebiblioteket erbjuder under hösten 2020 undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering och publicering. Undervisningstillfällena riktar sig främst till forskarstuderande men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Klicka här för mer information och anmälan.

Kurser vid Högskolan i Borås

Flera kurser på forskarnivå ges vid Högskolan i Borås. Klicka här för mer information om registrering och antagning.