Bristande resurser i länsstyrelsernas informationssäkerhetsarbete

2017-05-04

Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, har genomfört en studie på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med syfte att kartlägga länsstyrelsernas faktiska möjligheter att samordna och stödja kommunernas arbete avseende informationssäkerhet.

Resultatet visar att länsstyrelserna behöver ett tydligt uppdrag med tillhörande mandat och resurser för att ha förutsättningar att kunna samordna och stödja kommunerana i deras informationssäkerhetsarbete. Detta anser de involverade länsstyrelserna saknas i nuläget. Dessutom visar resutlatet på att det finns omfattande kompetensbrist inom informationssäkerhetsområdet. Kompetensbristen finns såväl inom det interna arbetet som i det externa arbetet mot kommunerna, allt från ledningsnivå till operativ nivå. Det finns även behov av tydligare roller både strategiskt och operativt för att sätta igång arbetet och möjliggöra en tydligare överblick. Detta behövs för att ge förutsättningar till länsstyrelserna för att kunna samordna och stödja kommunerna informationssäkerhetsarbetet relaterat till kris och höjd beredskap, men även för att erhålla en strategisk helhetssyn på informationssäkerhetsarbetet utifrån ett samhällsperpspektiv.

Klicka på bilden för att se den större.Sammanfattande bild av studien.

Relaterat material

Studien i sin helhet

Högskolans forskning kring informationssäkerhet

Kontakt