Testmiljöer minskar gapet mellan forskning och innovation

2015-12-15

För att skapa så realistiska situationer som möjligt arbetar forskare på Högskolan i Skövde med så kallade demonstratorsmiljöer, eller testmiljöer, i samarbete med offentlig sektor och näringsliv. I januari 2016 startar man upp sex nya testmiljöer för forskning.

– Arbetet med demonstratorer handlar om att minska gapet mellan forskning och innovation. Samtliga delaktiga aktörer får via demonstratorer och aktivt deltagande i forskningsprojekt möjlighet att ta del av forskning och forskningsresultat och kan därmed se vilken nytta nya produkter och metoder ger för deras egen verksamhet. Genom att använda digitala modeller och simuleringar kan man testa nya innovationer på befintliga verksamheter på ett effektivt sätt, säger Dennis Larsson, prefekt vid Institutionen för hälsa och lärande.

Från och med januari 2016 kommer Högskolan i Skövde att börja bygga upp sex stycken demonstratorer som utnyttjar kunskap kring digitala modeller och beslutsstöd, visualiseringar, databehandling och simulering inom bland annat områdena hållbara transporter, avancerat beslutsstöd för industrin, framtidens industriella operatör, ambulanssjukvård, äldre och området biomarkörer.

Demonstratorsmiljö med äldre i fokus

En av de miljöer som kommer att startas 2016 kommer att utveckla IT-baserade lösningar för att tidigt arbeta med åldersrelaterade hälsoproblem.

– Eftersom mötet mellan aktiv teknik och äldre fortfarande har stora vita fläckar forskningsmässigt finns det behov av en fysisk testmiljö. Vi kommer bland annat att forska på om tekniken påverkar den äldre personens integritet och hemkänsla eller om tekniken istället ger det en ökad känsla av trygghet för den äldre personen, anhöriga och vårdgivare, säger Catharina Gillsjö, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde.

Demonstratorn ger både den äldre personen och vårdgivaren möjlighet att bekanta sig med tekniken och man kan inkludera slutanvändare på ett tidigt stadium av processen. På så sätt kan återkopplingar medföra justeringar som skapar en bättre produkt och sänker kostnader.

– Genom en fysisk testmiljö är det möjligt att minska risken för missförstånd och att fullt ut nyttja synergieffekter mellan olika forskningsdiscipliner. Simuleringsstudier behövs för att på ett etiskt riktigt och kostnadseffektivt sätt utvärdera tekniken i ett längre perspektiv, säger Dennis Larsson.

 

Kontakt