Framtid och jobb

Utbildningens karaktär ger dig omfattande ämneskunskaper och betydelsefulla akademiska färdigheter. Du får träna din förmåga att analysera, värdera och se på saker ur flera perspektiv, vilket är en viktig kompetens att ha med sig ut på arbetsmarknaden.

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta med tillämpad positiv psykologi för individer som vill förhöja sin livskvalitet och subjektiva välbefinnande. Detta kan ske privat eller inom organisationer och företag som ser behovet av att kunna erbjuda tillämpad positiv psykologi. Du är också kvalificerad att söka arbete inom olika verksamheter där man efterfrågar högskoleutbildning inom områden såsom beteendevetenskap, hälso- och friskvård etc.

I tillämpad positiv psykologi bistår man individen för att förbättra dennes livskvalitet så att den kan leva ett mer tillfredsställande liv. Målgruppen är människor som inte har behov av terapeutiska samtal. Klienter är människor som vill eller måste förändra sitt liv eller yrkesbana, de som inte är helt tillfredsställda med sina liv, de som är i riskzon för depression, utbrändhet, beroende eller annan ohälsa som är en riskfaktor för deras subjektiva välbefinnande. Följaktligen så är den potentiella klientpopulationen för tillämpad positiv psykologi väldigt stor.

Framtida utsikter på arbetsmarknaden

I remissutgåvan från Svenskt Näringsliv i juni 2007, nämns området Hälso- och sjukvård som ett av de områden som planerar att öka antalet anställda i Sverige (Stefan Fölster m fl. Svenskt Näringsliv, Juni 2007, remissutgåva, Fem vägval för Sverige – Näringslivets långtidsutredning, Ett näringslivs perspektiv på utvecklingen de kommande tre decennierna).

Enligt Svenskt Näringsliv kommer nya tjänster att uppstå och en specialisering av befintliga kommer att ske. I deras lista över framtida tjänster som kommer att kunna växa sig större finns personlig coach med. De skriver vidare att de framtida tjänsterna helst ska ha följande egenskaper: spara tid, vara underhållande och man ska lära sig något. Tillämpad positiv psykologi uppfyller helt klart dessa egenskaper och således borde den framtida arbetsmarknaden för tillämpad positiv psykologi vara god.

Under hösten 2012 genomfördes även en intern undersökning bland de studenter som utexaminerats från programmet som då hette Psykologisk Coach. 23 tidigare studenter deltog och majoriteten av dessa hade efter sina studier fått anställning, en viss del hade startat eget företag, en viss del hade fortsatt med studier på avancerad nivå och en mindre del var för stunden utan sysselsättning eller hade fortsatt med studier inom annat ämnesområde.

Bland de som hade fått anställning efter studierna varierade arbetsuppgifterna från tillämpad positiv psykologi i förhållande till specifika målgrupper såsom arbetssökande, entreprenörer, verksamhetschefer, ungdomar eller individer med missbruksproblematik. Utöver coachingrelaterade arbetsuppgifter bland de som fått anställning fanns även undervisning, populärvetenskapligt skrivande, organisering av workshops och föreläsningar samt forskningsarbete representerat. Samtliga som erhållit heltidsanställning efter utbildningen hade godkänd examen från programmet. Ingångslönen för heltidsanställning låg mellan 23 000 - 25 300 kr per månad.

Varför finns denna utbildning?

Anledningen till att denna utbildning startat är att det i samhället finns ett stort behov av och intresse för kunskap om hur hjärnan fungerar och vad man kan göra för att öka sitt välbefinnande. Vi förstår idag bättre hur människans medvetande fungerar, men vi kan fortfarande inte förklara vad det är. Även om vi inte kan förklara medvetandet, så kan vi mäta hur vi mår. Man har i vetenskapliga studier upptäckt att materiell välfärd, ekonomisk tillväxt och den moderna livsstilen i västvärldens samhällen inte leder till att vi mår bättre.

Strävan efter att må bra och leva ett tillfredsställande liv är ett mänskligt grundläggande mål i sig själv. Det finns emellertid också objektiva skäl till varför samhället bör stödja och öka det subjektiva välbefinnandet hos sina medborgare. Studier har visat att lyckliga människor är framgångsrikare, effektivare, friskare (både mentalt och fysiskt) och de lever dessutom längre (Linley & Joseph, 2004). Orsaksförhållandet går i båda riktningarna, så att framgång och hälsa ökar lyckan, men lycka ökar också framgång, hälsa etc.

Undersökningar som gjorts, bl a inom folkhälsa visar att även om hälsoutvecklingen är positiv i vissa avseenden, finns det också negativa tecken (Folkhälsa Lägesrapport 2006). Både unga män och kvinnor, men framförallt kvinnor mår psykiskt sämre. Jämfört med mitten av 1990-talet så är det nu fler som rapporterar besvär (både svåra och lätta) som ängslan, oro och ångest. Ovan nämnda lägesrapport menar att många av dagens hälsoproblem kan minskas med förebyggande åtgärder och om hälso- och sjukvården i en större omfattning satsar på det, så blir den mer effektiv. Det finns således all anledning att anta att behovet av denna kunskap kommer att fortsätta att vara stor framöver.