Vad läser du?

Du kommer att studera följande områden; kognitiv neurovetenskap, medvetandestudier, positiv psykologi samt tillämpad positiv psykologi.

Ett av de största olösta mysterierna för vetenskapen och filosofin är förhållandet mellan subjektivt medvetande (tankar, känslor, drömmar etc.) och objektivt mätbara fenomen i hjärnan (neural aktivitet). Hur kan hjärnan ge upphov till subjektiva upplevelser? Studierna i kognitiv neurovetenskap och medvetandestudier kombinerar biologi och psykologi (d.v.s. hjärna och medvetande) och ger därmed en vetenskapligt baserad, holistisk syn på hur interaktionen mellan medvetande, hjärna och kropp sker. I dessa ämnen får du kunskaper om hur hjärnan fungerar, både den normala, friska hjärnan men också hur den kan påverkas av olika sjukdomar, skador, missbruk etc samt hur hjärnskador kan förändra människans personlighet. Man söker förklaringar till relationen mellan subjektiva mentala fenomen (t ex känslor, drömmar), icke-medvetna processer och hjärnans och kroppens biologiska mekanismer.

Positiv psykologi är en ny gren inom psykologi som studerar lycka och människans subjektiva välbefinnande och de faktorer som påverkar detta. Detta kan numera studeras på ett vetenskapligt sätt. Forskning i detta område har de senaste åren gett mycket kunskap i vad man kan göra för att må bättre genom att förstärka välbefinnandet hos individer, organisationer och/eller hela samhället.

Tillämpad positiv psykologi syftar till att öka nivån av subjektiv välbefinnande hos människor genom tillämpandet av kunskap och tekniker från kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Med andra ord, genom att använda olika metoder kan människor må bättre.  I programmet studeras endast metoder och tekniker som har vetenskapligt stöd. I kurserna i tillämpad positiv psykologi omsätter du dina teoretiska kunskaper i praktiska färdigheter, d.v.s. du utövar i praktiken de metoder och tekniker som du tidigare studerat. Det är metoder såsom förstärkning av positiva känslor och optimism, fysisk aktivitet, meditation etc. Tillämpandet av dessa tekniker och metoder kan öka nivån av livstillfredsställelse för normala, friska individer som känner att deras liv är tråkiga, stressiga, meningslösa eller på annat sätt inte är särskilt tillfredsställande. Tillämpad positiv psykologi kan också ses som förebyggande mental hälsovård eftersom man genom utförandet av dessa övningar och tekniker kan undvika t.ex. depression, utbrändhet och ångest.


Det första året består av teoretiska studier och ger en introduktion till de ämnen som ingår i programmet. I det andra året ingår fortsättningskurser i ämnena samt de första kurserna som innehåller praktisk tillämpning av positiv psykologi. Under det tredje året så fortsätter teoretiska kurser på fördjupningsnivå i tidigare nämnda ämnen. Fördjupning sker även i de praktiska färdigheterna i tillämpad positiv psykologi. Examensarbetet skrivs under vårterminen år 3 och man kan välja om det ska vara ett helt teoretiskt arbete eller om det också ska innehålla en empirisk undersökning.

Programmets struktur syftar således till att först bygga upp en vetenskaplig teoretisk ämneskunskap hos studenterna och sedan fördjupas dessa kunskaper samtidigt som de praktiska färdigheterna i positiv psykologi börjar tillämpas.

Utbildningen är treårig och leder fram till en kandidatexamen i ämnet kognitiv neurovetenskap.

Undervisning och programöversikt