Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna gällande programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi.

Blir man psykolog eller psykoterapeut?

Nej, man blir inte leg. psykolog eller leg. psykoterapeut.

Leder utbildningen till en specifik yrkesexamen?

Nej, utbildningen leder till en akademisk kandidatexamen i ämnet kognitiv neurovetenskap.

Går utbildningen att läsa på distans?

Utbildningen är i grunden campusförlagd, men med det sagt så finns det en del studenter som går programmet men som inte bor i Skövde. De flesta av dessa studenter bor dock i närområdet eller i Göteborg och pendlar. Progressionen i programmet, där första halvan är mer teoretiskt inriktad och andra halvan består av fler praktiska och mer självständiga moment, gör att det är lättare mot slutet av utbildningen att studera från annan ort. Genomsnittlig obligatorisk närvaro över de 3 åren är ca 3 dagar per vecka, men detta varierar mycket från kurs till kurs.

Går det att läsa utbildningen på en lägre studietakt?

Studietakten på utbildningen är 100%, dvs heltidsstudier. Tiden utgörs antingen av schemalagda tillfällen eller av egen studietid. Som student bör man alltså se sina studier som sin huvudsakliga syssla. Väljer man som student att läsa programmet i annan studietakt kan Högskolan inte garantera att detta är möjligt, men vid de tillfällen som det kan göras finns som regel särskilda skäl för den minskade studietakten. Studenten får då med studie- och karriärvägledare och programansvarig komma överens om ett önskat studieupplägg inför varje termin. Ett önskat studieupplägg resulterar som regel i att den totala utbildningstiden förlängs med en eller flera terminer.

Vilka poäng krävs för att bli antagen till utbildningen?

Angående antagningspoäng så varierar det från år till år. Fullständig statistik över vilka poäng som har krävts genom åren för att bli antagen till Psykologisk Coach – Kognitiv Neurovetenskap och Positiv Psykologi finns på http://statistik.uhr.se/

Kan man söka anställning/starta eget företag efter utbildningen?

Ja, efter avslutad utbildning kan man söka anställning utifrån platsannonser där det efterfrågas tex. akademisk utbildning inom beteendevetenskap, frisk- och hälsovård etc. En del studenter har även startat eget företag (antingen innan, under eller efter utbildningen) och en del studenter har också valt att gå vidare med fortsatta studier på avancerad nivå.

Vad är tillämpad positiv psykologi?

Tillämpad positiv psykologi (TPP) är en tillämpningsform av kunskap från välbefinnandeforskningen. Inom välbefinnandeforskningen studeras bland annat orsaker till, samt effekter av, psykologiskt välbefinnande, samt även hur detta kan ökas. PPC är ett evidensbaserat ramverk för att öka välbefinnandet hos individer som inte har kliniskt signifikanta psykiska problem. Det är evidensbaserat i den mening att interventioner som föreslås för klienter är empiriskt testade, att mätinstrument som används utforskande är vetenskapligt validerade och att utövare är vetenskapligt skolade samt uppdaterade på aktuell forskningslitteratur. Kunskap inom relevanta områden delges till klienter utifrån teoretiskt förankrade coachning- och kommunikationsmetoder.

Tillvägagångssättet i PPC kan generellt beskrivas såsom att individens välbefinnande inledningsvis kartläggs och att mål för samarbetet etableras. Därefter aktiveras individen i att genomföra olika evidensbaserade övningar som i studier har visat sig ha effekt relaterat till det mål som etablerats. Enbart vetenskapliga mätningar av välbefinnande används vid kartläggning och de olika övningarnas effekt har testats genom vetenskapliga metoder. I den fortlöpande processen följs individens eget arbete med övningar upp. Avslutningsvis genomförs en ny kartläggning av individens välbefinnande vilken ligger till grund för utvärdering och planering av fortsatt eget arbete efter avslutad PPC process.

Får man under utbildningen praktiskt tillämpa sina kunskaper?

Ja, det får man. I programutbildningen ingår kurser där man som student får utöva tillämpad positiv psykologi. Till att börja med får man som student själv genomföra olika evidensbaserade interventioner och därefter får man även utöva positiv psykologisk coachning på andra studenter. Slutligen får man även praktiskt tillämpa positiv psykologisk coachning på personer som man inte känner sedan tidigare och som dessutom inte har tidigare erfarenhet av positiv psykologisk coachning. All praktisk tillämpning sker under handledning av erfarna handledare.