Molekylär bioteknik - masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen

Molekylär bioteknik är ett växande område inom naturvetskap som kombinerar bland annat molekylärbiologi, cellbiologi, mikrobiologi, biokemi och immunologi, för att generera produkter och tjänster inom läkemedels-, jordbruks- och livsmedelsindustrin.

> Molekylär bioteknik finns också som ett-årigt magisterprogram

Högskolan i Skövde erbjuder ett 2-årigt masterprogram i molekylär bioteknik där du använder laborativa och datorbaserade tekniker för att studera och modifiera gener och proteiner. Teknikerna som du lär dig kan tillämpas inom medicin och hälsa, jordbruks- och livsmedelsindustrin för att exempelvis identifiera sjukdomar samt att genetiskt modifiera växter, djur och celler. Inom programmet kommer du också att studera strukturen, funktionen och regleringen av gener och proteiner.

Det här läser du på mastersprogrammet Molekylär bioteknik

Programmet innehåller fördjupade forskningsorienterade studier inom molekylärbiologi, bioteknik och systembiologi Självständigt laborativt arbetet och datorbaserad analys av experimentell biologisk data är betydande inslag i studierna. Under programmets första del studerar du avancerade kurser inom bioteknik, molekylärbiologi, biostatistik och bioinformatik. Avancerad laboratorieutrustning används för att analysera DNA, RNA och proteiner. Tekniker som används är t.ex. qPCR, mutagenes, kloning och proteinexpression. Under programmets senare del kommer du att fortsätta med avancerade studier inom systembiologi, expressionsanalys, multivariat analys, NGS samt molekylär bioteknik. Fokus under denna senare del ligger på datorbaserad analys av experimentell biologisk data.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 45 högskolepoäng där du kommer att använda dina förvärvade teoretiska och laborativa kunskaper för att lösa ett relevant forskningsproblem inom systembiologi. Examensarbetet utförs individuellt och kan utföras antingen vid ett företag eller ett lärosäte i Sverige eller utomlands.

All undervisningen sker på engelska. 

Efter avslutade studier på masterprogrammet Molekylär bioteknik

Efter avslutade studier kan du t.ex. arbeta inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin eller vid företag i biotekniksektorn. Du kan också fortsätta med forskarstudier eller annan forskning vid statliga eller privata forskningsinstitut i Sverige eller utomlands.

Vidare studier efter masterprogrammet Molekylär bioteknik?

Efter avlagd examen kan du fortsätta med forskarutbildning.

Forskning på Högskolan inom bioteknik

Läs mer på Forskningsspecialisering för systembiologi.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MARIA ALGERIN

Programansvarig


0500-448641
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091