Vad läser du?

Magisterprogrammet är till stor del projektorienterat. Detta innebär att du läser en större projektkurs där målet är att utveckla ett spel åt en uppdragsgivare. Det kan till exempel vara ett företag som vill ta fram och använda ett spel för att marknadsföra sina produkter eller för att träna och vidareutbilda sina anställda. Under programmets gång kommer du att analysera företagets behov och utveckla ett spel utifrån dessa. Du kommer även att läsa en kurs som ger en introduktion till forskningsfronten inom serious games.

När produkten skapats behöver den testas och utvärderas. Testning och utvärdering är lite annorlunda än för underhållningsspel och i andra kurser kommer du exempelvis att lära dig hur man kan planera och genomföra tester för att utvärdera om produkten håller måttet och uppfyller uppdragsgivarens behov.

Du läser följande kurser på höstterminen

  • Projekt i serious games (15 hp). I denna kurs arbetar du i en projektgrupp som genomför ett spelutvecklingsprojekt åt en uppdragsgivare.
  • Serious games - forskning och utveckling (7,5 hp). I denna kurs bekantar du dig med forskningsfronten inom serious games.
  • Speldesign (7,5 hp). I denna kurs studerar du spelmekanik, spelbalans, speldokumentation och principerna bakom att skriva för spel, vilka kan tillämpas på området serious games för att balansera övriga krav som ställs på dessa produkter.

Följande kurser läser du på vårterminen

  • Experimentell spelutvärdering (7,5 hp). I denna kurs lär du dig metoder för att testa och utvärdera spel och deras effekt på de tänkta mottagarna.
  • Magisteruppsats (22,5 hp). I denna kurs väljer du att fördjupa dig i ett specialområde inom serious games som du själv är intresserad av.