Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Gå till undermeny Gå till huvudinnehåll
  Högskolan i Skövde, länk till startsida
  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Värdera material

   Vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och böcker hittar du när du söker i olika databaser. När du hittat en artikel eller annat material får du göra en egen bedömning exempelvis när det gäller om materialet är vetenskapligt eller inte. Som hjälp vid bedömningen finns olika saker du kan hålla utkik efter.

   • Peer review och granskning

    Peer review

    Vetenskapliga tidskrifter har tydliga riktlinjer för vilken forskning som publiceras och hur insända manuskript expertgranskas. Det kallas peer review eller referee-granskning. I databasen Ulrichsweb går det att söka fram vilka tidskrifter som har referee-granskning. Granskningsförfarandet brukar även framgå på tidskrifters webbplatser.

    Liknande krav ställs på forskningspublikationer av annat slag, så som doktorsavhandlingar och vissa konferensbidrag. Konferensers webbplatser kan ge besked om vilka bidrag som har genomgått granskning.

    I många databaser går det att begränsa sökningen till material ur publikationer som genomgått peer review. Tänk dock på att även om publikationen har ett granskningsförfarande kan vissa delar vara ogranskade, till exempel material av typen letter eller editorial.

    Nordiska listorna

    De nordiska listorna kan användas för att kontrollera vetenskapligheten hos en publiceringskanal, exempelvis en tidskrift, konferens eller förlag. Listorna bygger på bedömningar gjorda av expertgrupper. Finns en publiceringskanal med i listorna på nivå 1 eller högre ska publiceringskanalen hålla en viss vetenskaplig kvalitet. Observera dock att du också måste granska och värdera exempelvis själva artikeln eller konferensbidraget, även om tidskriften eller konferensen finns med på någon eller flera av listorna.


    Tveksamma tidskrifter och konferenser

    Högskolan i Borås har tagit fram en guide för bedömning av tidskrifter och konferenser.

   • Struktur i vetenskapliga dokument - IMRaD

    Inom många forskningsområden är det vanligt att vetenskapliga dokument har en IMRaD-struktur, vilket betyder att de omfattar introduktion, metod, resultat och diskussion (IMRaD). Detta återspeglas i disposition och rubriksättning.

    Introduktion

    I introduktionen ska ämnet presenteras på ett tydligt sätt. I anslutning till denna ges ofta begreppsdefinitioner och en grund till problemställningar utifrån tidigare forskning. Eventuella teorier som ligger till grund för avgränsningar och perspektiv kan också presenteras. I introduktionen anges syftet som berättar vilken typ av slutsatser som studien förväntas resultera i, ofta åtföljt av en eller flera specifika frågeställningar.

    Metod

    I metodavsnittet motiveras och redovisas de tillvägagångssätt som används för datainsamling. Detta görs vare sig studien bygger på någon form av empiriskt material (t.ex. intervjuer, enkätsvar, observationer, mätningar) eller redovisar en systematisk genomgång av tidigare publicerad forskning. Om arbetet är en systematisk litteraturstudie bör det finnas en redovisning av hur informationssökningen gått till.

    Resultat

    Resultatet av studien redovisas utifrån det tillvägagångssätt som presenterats i metodavsnittet. Resultatet utgör grunden för svaret på den eller de frågor som ställs i arbetet. Beroende på typen av undersökning kan resultatdelen exempelvis innehålla tabeller, diagram, bilder eller intervjucitat.

    Diskussion

    Diskussionen leder fram till slutsatser utifrån studiens resultat.

    Referenser och bilagor

    Genomgående i ett akademiskt arbete finns tydliga hänvisningar till alla källor som använts. Alla källor som refereras i texten ska anges i en referenslista i slutet av arbetet. Allra sist läggs vanligtvis eventuella bilagor.

   • Primärkällor och sekundärkällor

    En primärkälla kan vara exempelvis en originalartikel i en vetenskaplig tidskrift, ett konferensbidrag, forskningsrapport eller en avhandling. Hänvisa allra helst till primärkällan när du refererar till forskningsresultat. Kursböcker är ofta inte primärkällor utan sekundärkällor där forskning återges. Även populärvetenskapliga framställningar är sekundärkällor.

   • Källkritik

    Vetenskapliga publikationer bör också värderas utifrån andra källkritiska aspekter. Att fundera över exempelvis utgivning, syfte och innehåll, författare och aktualitet är därför bra att göra. Exempel på källkritiska frågor.

   • Fakta från andra källor

    Fakta som du kan behöva återge är inte alltid resultatet av vetenskapliga undersökningar. Även fakta som inte är forskningsresultat bör dock värderas med avseende på trovärdighet och användbarhet. Ställ källkritiska frågor om dokumentet för att bedöma relevansen.

   • Mer information: Är artikeln vetenskaplig?
   • Reflektion kring etiska frågeställningar vid bedömning av forskningspublikationer

    Forskningspublikationer och etik

    All vetenskaplig publicering ställer stora krav på öppenhet och hederlighet.

    Särskilda etiska krav tillkommer när forskningen omfattar människor och djur. Därför finns etiska riktlinjer och kommittéer för vissa forskningsområden. Nedan finns länkar till några av de viktigaste. Dessa kan vara till hjälp vid reflektion kring etiska överväganden vid bedömning av artiklar och andra forskningspublikationer.

   Biblioteket – öppettider och kontakt

   Måndag - fredag
   10.00 - 16.00
   Lördag - söndag
   Stängt
   Publicerad: 2020-01-20
   Senast ändrad: 2020-01-20
   Sidansvarig: webmaster@his.se