Akademiska högtidens lexikon

Denna sida är ett lexikon till det som den akademiska högtiden innefattar. Det ger en tydligare förklaring om vad det är och hur det fungerar på Högskolan i Skövde.

Doktorspromotion

Doktorspromotion har förekommit i Sverige sedan tidigt 1500-tal, då den första promotionen ägde rum i Uppsala. Seden har därefter utvecklats och varit mer levande under vissa perioder och mer tillbakahållen under andra. Numera är denna tradition ett populärt och högtidligt inslag i den akademiska världen. Promotion kommer av latinets promovere, som betyder föra fram, främja. Den som promoverar (promotorn) är oftast en professor, men kan även vara docent.

Professorsinstallation

Denna tradition har också anor från medeltiden. Omkring början av 1600-talet finns det dokumenterat att installationer förekom vid Uppsala universitet. Ordet kommer från den kyrkliga termen stallum. Detta var den stol i koret som en ledamot av domkapitlet fick när han tillträdde sitt ämbete. Alla lärosäten i Sverige genomför installationer, men formerna varierar.

Doktorsringen

Doktorsringen, som har delar av Högskolan i Skövdes vapen som symbol, är av guld och symboliserar att bäraren ”ingått äktenskap” med vetenskapen.

Lagerkransen

I samband med promotionen vid Högskolan i Skövde tilldelas den nyblivne doktorn en lagerkrans då vi promoverar filosofie doktorer. Kransen är en gåva från högskolan. Lagerkransen är en symbol som härstammar från den grekiska mytologin och var knuten till guden Apollo. Det var i den antika världen en symbol för vetenskapliga, litterära och atletiska meriter. Segrarna i de olympiska spelen fick lagerkransar som ett segertecken, något som de romerska kejsarna senare tog efter. Under medeltiden symboliserade lagerkransen diktningen. Redan vid de tidiga universiteten var lagerkransen en belöning för lärda mödor.

Diplomet

Det skrivna beviset på värdigheten - utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer och hedersdoktorer De nya professorerna får också ett diplom men utan sigill.

Doktorshatten

Doktorshatten är svart, hög och veckad och symboliserar både frihet och makt. Doktorer som promoveras har rätt att bära doktorshatten, men vid Högskolan i Skövde används lagerkrans istället för doktorshatt. Disputerade personer som går med i processionen har med sig sin hatt i handen. När sedan den som promoverar doktorerna, promotorn, under den högtidliga akten själv sätter på sig sin hatt eller lagerkrans, så tar även de åhörare som under processionen har med sig sin hatt, på sig denna.

Insignier

Yttre tecken på värdighet, utgörs vid svenska universitet och högskolor av hatten (filosofiska fakulteter: lagerkrans), ringen och diplomet. I en del länder, t.ex. Finland, ingår även en värja.

Marskalk

Studenter från studentkårens olika sektioner. Marskalkarna har ceremoniella stödfunktioner