Högskolans övergripande system för kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Skövde ska bidra till att vidmakthålla och utveckla en reflekterande kvalitetskultur i verksamheten. Denna kvalitetskultur, som grundas på tillit, förtroende och enskilt ansvarstagande, ska genomsyra hela den akademiska miljön. Medarbetare och studenter ska, utifrån sina respektive roller, aktivt och systematiskt bidra till att kvaliteten i verksamheten säkras och höjs.

Det övergripande systemet för kvalitetsarbete vid Högskolan finns beskrivet i Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde

De processer som ingår i systemet kan du också läsa mer om nedan:

Principen om ständiga förbättringar utgör grunden för kvalitetsarbetet. Det innebär att systematisk uppföljning, reflektion och kontinuerliga förbättringar av verksamheten - samt av kvalitetssystemet - är en viktig del i det dagliga arbetet.

Rektors kvalitetsråd

Rektors kvalitetsråd är rådgivande till rektor i frågor som rör kvalitetsarbete och bereder rektors beslut i dessa frågor. Rådet leds av prorektor. Här kan du läsa mer om rektors kvalitetsråd.

 

Kontakt