Kvalitetsarbete

Vid Högskolan i Skövde bedrivs det ett aktivt kvalitetsarbete. Syftet med kvalitetsarbetet är att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet sker inom ramen för ett system, Högskolans kvalitetssystem. Systemet beskrivs i styrdokumentet "Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde".

Förbättringcscykler

I kvalitetspolicyn framgår att kvalitetsarbetet inom all verksamhet vid Högskolan sker med utgängspunkt i förbättringscykler. Förbättringscykeln är den centrala komponenten i kvalitetssystemet.

Läs mer om förbättringscykeln.

Kvalitetskultur

Kvalitetsarbetet ska genomsyra all verksamhet, såväl på enhets- och funktionsnivå som högskoleövergripande nivå. Medarbetare, studenter och doktorander ska - utifrån sina respektiva roller - aktivt och systematiskt bidra i arbetet. Denna delaktighet, samverkan och systematik för att säkra och utveckla kvalitet skapar en kvalitetskultur.

Kvalitetssystemets struktur

Strukturmässigt omfattar kvalitetssystemet tre nivåer. Kvalitetspolicyn, där kvalitetsarbetet beskrivs på övergripande nivå, utgör den översta nivån. Läs mer i kvalitetspolicyn.

På nivån under, nivå 2, görs en uppdelning för att tydliggöra hur kvalitetssystemet implementeras inom olika delar av verksamheten. Särskilda styrdokument beskriver de olika delarna. Las mer om kvalitetsarbetetet inom

Den nedersta nivån, nivå 3, utgörs av alla de processer och aktiviteter som genomförs för att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Processerna och aktiviteterna beskrivs i särskilda styrdokument.

Läs mer om kvalitetssystemets struktur

Rektors kvalitetsråd

Rektors kvalitetsråd är rådgivande till rektor i frågor som rör kvalitetsarbete och bereder rektors beslut i dessa frågor. Rådet leds av prorektor. Läs mer om rektors kvalitetsråd.

Förbättringscykeln.

Förbättringscykeln.

Kontakt