Rådet för forskningsetiska frågor

Rådet för forskningsetiska frågor är ett högskolegemensamt råd, underställt rektor, men ska arbeta på uppdrag av olika enheter på Högskolan.

Utgångspunkten för rådet för forskningsetiska frågor ska vara att det, i en vid bemärkelse, finns ett etiskt perspektiv i all forskning. Det etiska perspektivet omfattar såväl individskyddskravet som kravet att den forskning som bedrivs inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet.

Rådet för forskningsetiska frågor ska ge rekommendationer och råd i frågor som inte tas upp i den regionala etikprövningsnämnden, men som av forskningsetiska skäl behöver diskuteras. Hit räknas till exempel forskningsetiska frågor som väcks i studenters design av examensarbeten.

Rådet för forskningsetiska frågor ska initiera en allmän diskussion på Högskolan kring forskningsetik, olika traditioner och olika synsätt inom skilda ämnesområden. Som ett medel att främja diskussionen och föra fram frågorna på ett bredare plan ska rådet anordna seminarieserier med forskningsetiskt perspektiv.

Rådet för forskningsetiska frågor ska vid anmälan eller misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt forskning eller utvecklingsarbete utreda misstankarna, i enlighet med Högskoleförordningen kapitel 1, § 16.

Handläggningsordning för hantering av ärenden som rör misstänkt vetenskaplig oredlighet (pdf)

Rådet för forskningsetiska frågor ska ansvara för att information och länkar relaterade till forskningsetiska frågeställningar finns tillgängliga på en av Högskolans webbsidor.

Uppdragsbeskrivning för rådet för forskningsetiska frågor

Etikprövning

All forskning skall bedrivas enligt god forskningsetik. Detta regleras i Etikprövningslagen (SFS 2003:460) som trädde ikraft 1 januari 2004.

Mer information om lagen och andra regler exempelvis jäv och oredlighet i forskning finns på vetenskapsrådets hemsida om etikprövning och den forskningsetiska portalen "Codex".

Biobanker

Vid forskning relaterat till biologiskt material från människa lagrat i biobanker finns en särskild lagstiftning Lag om biobanker i hälso- och sjukvården m m (SFS 2002:297)

Studentarbeten på grund- och avancerad nivå

Studentarbeten på grund- och avancerad nivå som omfattas av etikprövningslagens tillämpningsområden och som inte syftar till vetenskaplig publicering bedöms generellt inte vara forskning. Dessa arbeten behöver därför i normfallet inte prövas i regional etikprövningsnämnd. Men givetvis ska god forskningsetik tillämpas även i studentarbeten.

Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

För forskning som faller inom etikprövningslagens tillämpningsområdet ska ansökan på etikprövning göras hos regional etikprövningsnämnden i Göteborg.

 

Ledamöter i rådet för forskningsetiska frågor

Mikael Wickelgren, företagsekonomi, 
mikael.wickelgren@his.se

Niclas Norrström, biovetenskap,
niclas.norrstrom@his.se

Rose-Mharie Åhlfeldt, informationsteknologi, 
rose-mharie.ahlfeldt@his.se

Homa Tajsharghi, IHL, Biomedicin,
homa.tajsharghi@his.se

Peter Thorvald, ingengörsvetenskap,
peter.thorvald@his.se

Kristens Gudfinnsson, informationsteknologi,
kristens.gudfinnsson@his.se