IT-säkerhet

IT-säkerhet är en del av informationssäkerhet. IT-Säkerhet avser säkerhetsskydd av IT-system och dess data i syfte att förhindra obehörig åtkomst och obehörig/oavsiktlig förändring eller störning vid databehandling samt dator- och telekommunikation.

IT-säkerhetsfrågor vid Högskolan i Skövde hanteras av högskolans Incident Response Team, IRT. IRT är en del av IT-service/helpdesk och du når dem via länk till h på sidan.

Rapportering

Den 1 april 2016 trädde Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap i kraft. Detta innebär att it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller i tjänster som myndigheten levererar till en annan organisation ska rapporteras till MSB.

En "it-incident" bör förstås som en oönskad och oplanerad it-relaterad händelse som kan påverka säkerheten i organisationens eller samhällets informationshantering och som kan innebära en störning i organisationens förmåga att bedriva sin verksamhet". (https://www.cert.se/it-incidentrapportering/vad-ska-rapporteras/).

Det är viktigt att alla inom högskolan känner ett ansvar för att rapportera, även händelser som inte tillhör sin egen verksamhet.

Det som för den enskilde kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie av händelser som pekar på ett visst mönster/skadlig aktivitet. Alla personer i högskolans verksamhet har ansvar för att skyndsamt rapportera (eller se till att det rapporteras) säkerhetspåverkande informationssäkerhets- IT-incidenter eller personuppgiftsincidenter till helpdesk för vidare hantering.

Till helpdesk kan du rapportera alla former av intrång, intrångsförsök, oönskad e-post, nätmissbruk med mera som har med högskolan att göra, oavsett om du är utsatt för det på högskolan eller om du misstänker att skadlig verksamhet pågår som har anknytning till högskolan. Rapportering bör sker så snart som möjligt efter inträffad incident. Dels för att rapportören har incidenten i färskt minne och dels för att IRT ska kunna både agera och informera vid behov.

IRT hanterar inte ärenden som saknar anknytning till Högskolan i Skövde.

Rapportera alltid in till helpdesk, IRT avgör om det inrapporterade ska förmedlas vidare till MSB eller tas omhand lokalt.

 

Läs mer

Informationssäkerhet

Administrativ säkerhet

Kontakt

IT-avdelningen

E-post: helpdesk@his.se
Telefon: 0500-44 88 00
Besök: Hus E, våning 1, helpdesk våning 2
Självserviceportal: www.his.se/helpit

Incidentrapportering.