Personsäkerhet - våld och hot

Våld, hot om våld eller trakasserier är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och oftast en svår upplevelse för den som drabbas.

På Högskolan råder nolltolerans för händelser med hot, våld eller trakasserier och i normalfallet polisanmäls alla sådana fall. Det är därför viktigt att alltid rapportera incidenter och att aldrig acceptera hot, våld och kränkningar. Tänk på underlåtenhet att rapportera är oacceptabelt.

När våld och hot drabbar en enskild, såväl anställd som student, finns rutiner och beredskap för att hantera detta, se även checklistan.

Hot och våld drabbar främst den enskilde men kan också vara ett rättssäkerhetsproblem om myndighetsutövare utsätts för påtryckningar. Läs eller skriv ut liten lathund om Åtgärder vid, eller efter, händelse. 

Otillåten påverkan är en juridisk term om påtryckningar vid myndighetsutövning. Begreppet innefattar handlingar som är olagliga, som olaga hot eller misshandel, men också påtryckningar som inte är formellt olagliga men ändå har en negativ påverkan på tjänstemannens yrkesutövning, som till exempel socialt tryck eller vissa trakasserier.