Socialpsykologi

Socialpsykologi definieras som det vetenskapliga studiet av ömsesidig social påverkan och undersöker hur enskilda individers och gruppers attityder och beteende formeras och förändras i samspelet med andra individer men även hur detta påverkar och påverkas av samhällsutvecklingen.

Det socialpsykologiska ämnet

På Högskolan i Skövde är socialpsykologi ett eget huvudområde. På andra lärosäten sorterar ämnet under, i huvudsak, antingen psykologi eller sociologi. Ämnet har på HS en särskild inriktning mot hälsa, särskilt hälsans psykologiska och sociala aspekter. Hållbar samhällsutveckling och digitalisering av samhället särskilt dess konsekvenser för arbetsliv, familjeliv och övrigt samhällsliv är andra fokusområden. Hållbarhetsperspektivet berör olika aspekter av social hållbarhet såsom rättvisa, livskvalitet och mångfald.

Utbildning 

Utbildning i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde har gamla anor och går tillbaka till slutet av 1970-talet då den allra första kursen gavs. Sedan 1994 drivs utbildningen i form av program. Det nuvarande socialpsykologiska programmet omfattar tre års heltidsstudier och är på 180 högskolepoäng. Programmet innehåller ett flertal kurser som behandlar utveckling och tillämpning av olika modeller för att förstå, förklara och hantera aktuella samhällsutmaningar (t.ex. migration, ojämlikhet i hälsa, sjukfrånvaro och frisknärvaro i arbetslivet) med särskilt fokus på hälsa, social hållbarhet och digitalisering.

Första året på programmet ger en introduktion i bland annat socialpsykologiska teorier och forskningsområden, kommunikation och motiverande samtal och vetenskaplig metod. Andra året innehåller kurser inom bland annat gruppers dynamik och utveckling, hälsa, kultur, hållbar livsstil samt migration och under det tredje året fördjupar studenterna sina kunskaper inom organisationers socialpsykologi, hållbart arbetsliv, hälsofrämjande och professionsetik. Examensarbetet görs även under det sista året. Efter avslutad utbildning får studenterna en kandidatexamen inom socialpsykologi. Den som önskar har möjlighet att läsa vidare till en magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp) i huvudsak i psykologi eller sociologi på något annat svenskt eller utländskt lärosäte. Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde kommer att starta ett nytt magisterprogram 2020 som studenter med kandidatexamen i socialpsykologi är behöriga att antas till.

Forskning

Forskningen inom ämnet berör områdena sociala dilemman, social rättvisa, ledarskap och medarbetarskap, subjektivt och socialt välbefinnande, personlighet, konsumtion och konsumentbeteende, kvalitet inom äldreomsorg, identitet och socialisation samt kommunikation. För en närmare beskrivning av aktuella och avslutade forskningsprojekt hänvisas till forskningsgruppernas hemsida vid Institutionen för hälsa och lärande.

Läs mer om institutionens forskning

 

Ämnesföreträdare