Värdegrund

På Högskolan i Skövde arbetar vi aktivt med värdegrundsfrågor. Vår ledstjärna är den statliga värdegrunden som är gemensam för alla myndigheter i Sverige. Den statliga värdegrunden gäller alla som är anställda vid Högskolan i Skövde. Värdegrunden ska beaktas och hållas levande i vår organisation. Den ska få genomslag i vårt interna arbete, i kontakterna med studenterna samt i våra utbildnings- och forskningsmiljöer.

Hur integrerar vi arbetet med den gemensamma värdegrunden vid Högskolan i Skövde?

  • Vi arbetar med värdegrunden genom att reflektera och diskutera dilemman och situationer som uppkommer i vår verksamhet.
  • Den gemensamma värdegrunden ska ständigt vara levande i vår verksamhet och vara en del i vårt ordinarie arbete.

Alla statsanställda arbetar i medborgarens tjänst. Statsförvaltningen ska bygga på och understödja vår demokrati. Vi ska också vara "En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete." (regeringens proposition 2009/10:175).

Den gemensamma värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer. Dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda.

  • Demokrati: all offentlig makt i Sverige utgår från folket.
  • Legalitet: den offentliga makten utövas under lagarna.
  • Objektivitet, saklighet och likhetskrav: alla är lika inför lag. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika.
  • Fri åsiktsbildning: den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  • Respekt: den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.
  • Effektivitet och service: verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

Läs hela värdegrunden för statsanställda