Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Gå till undermeny Gå till huvudinnehåll
  Högskolan i Skövde, länk till startsida
  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Från antagning till disputation

   Informationen som lämnas här vänder sig till forskarstuderande antagna vid Högskolan i Skövde. Forskarstuderande som är antagna vid andra lärosäten ska beakta de regler för forskarutbildning som gäller där.

   Så här är gången för forskarstuderande

   • Modeller för behörighet och antagning

    För att bli forskarstuderande krävs att du dels blir antagen till forskarutbildningen och dels har en anställning som finansierar studierna. Anställningen och antagningen sker parallellt.

    På Högskolan i Skövde förekommer tre modeller för detta:

    Anställning och antagning vid Högskolan i Skövde

    Doktorandanställning eller adjunkt

    Anställning vid Högskolan i Skövde, antagning vid annat lärosäte

    Doktorandanställning eller adjunkt

    Anställning hos annan arbetsgivare, antagning vid Högskolan i Skövde

    T.ex. industridoktorand

   • Behörighet och antagning för informationsteknologi

    För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi krävs bland annat att du uppfyller förkunskapskraven som gäller för ämnet, har anställning vid Högskolan eller har finansiering genom lön från annan arbetsgivare och bedöms ha förmåga att klara utbildningen. Antagning till utbildningen på forskarnivå regleras i Högskolans antagningsordning (se länk under "Dokument").

    För forskarutbildningsämnet informationsteknologi gäller följande behörighets- och förkunskapskrav:

    Grundläggande behörighet

    Avlagd examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

    Särskild behörighet

    Slutförda kursfordringar om minst 60 högskolepoäng, inklusive självständigt uppsatsarbete omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, inom området informationsteknologi, näraliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för avhandlingsarbetet.

    Godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B / Engelska 6 eller motsvarande. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla språkkravet i engelska.

   • Finansiering

    Här kan du läsa om hur forskarutbildningen finansieras vid Högskolan i Skövde.

    Anställning

    Utbildning på forskarnivå vid Högskolan finansieras, som regel, genom en anställning som doktorand. Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Inom ramen för doktorandtjänst kan doktoranden delta i undervisning  och annan  institutionstjänstgöring upp till 20 % inom tjänsten. Lönen för forskarstuderande med doktorandanställning följer en lönestege, vilket innebär att det inte förekommer någon individuell förhandling. Mer information om lönestege för doktorander finns på medarbetarportalen (se länk under "Dokument"). Även adjunkter har möjlighet att delta i forskarutbildning inom ramen för sin kompetensutvecklingstid. Vid Högskolan i Skövde finns inga stipendier eller utbildningsbidrag att söka.

    Företagsanställda doktorander

    Forskarstuderande som är inskrivna vid Högskolan och med en anställning inom näringslivet eller offentlig sektor, får sina forskarstudier finansierade av arbetsgivaren. Dessa benämns också ibland som industridoktorander.

   • Studieplaner

    Forskarstudierna inom informationsteknologi planeras och följs upp med hjälp av en allmän studieplan och en individuell studieplan.

    Allmän studieplan

    Den allmänna studieplanen ger information om utbildningens mål, upplägg och innehåll, behörighet, urvalskriterier och examination.

    Individuell studieplan

    Den individuella studieplanen är till för planering, strukturering och uppföljning av forskarstudierna och upprättas tillsammans av huvudhandledare och forskarstuderande. Den första individuella studieplanen upprättas första gången senast tre månader efter antagning till forskarutbildning och revideras därefter minst en gång om året. Forskarstuderande, handledargrupp och studierektor för utbildning på forskarnivå ska träffas minst en gång per år för uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete.

   • Handledning

    Utbildning på forskarnivå bedrivs under ledning av en huvudhandledare tillsammans med eventuell primärhandledare och en eller flera biträdande handledare. Handledarna bildar tillsammans en handledargrupp (advisory committee) som ska träffas regelbundet. Handledargruppens möten ska användas till uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete. Dessa möten dokumenteras genom en uppdatering av den individuella studieplanen.

    Huvudhandledaren ska

    • ha det övergripande ansvaret för handledningen vad gäller planering och genomförande av avhandlingsprojektet,
    • ta initiativ till att tillsammans med den forskarstuderande upprätta den individuella studieplanen senast tre månader efter antagning,
    • tillsammans med den forskarstuderande ansvara för att den individuella och den allmänna studieplanen följs, både med avseende på kursinnehåll och avhandlingsarbete samt
    • till studieadministrationen inrapportera godkända prov och kurspoäng,
     studieaktivitet, försörjningstyp och avklarad andel inom utbildningen samt, i början av varje halvår under utbildningstiden inrapportera registrering av den forskarstuderande

    En huvudhandledare kan även vara primärhandledare. Om en primärhandledare inte utses faller uppgifterna för denna roll på huvudhandledaren.

    Primärhandledaren ska

    • stå för det praktiska genomförandet av huvuddelen av handledningen,
    • se till att regelbundna möten med handledargruppen genomförs och dokumenteras,
    • i de fall den forskarstuderande är knuten till en extern organisation eller företag, se till att regelbundna möten mellan handledare, forskarstuderande och mentor (motsvarande) genomförs och dokumenteras samt
    • följa upp handledningen tillsammans med den forskarstuderande.

    En biträdande handledare ska

    • stötta den forskarstuderande i utbildningen, exempelvis genom expertis inom den forskarstuderandes ämnesområde eller genom kunskap om genomförande av empiriska undersökningar och experiment.

    För mer information om handledning, ansvarsbeskrivningar och det praktiska kring handledning inom forskarstudier se riktlinjer för handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå.

    Utbildning för handledare

    Högskolan i Skövde erbjuder kurser för handledare.

   • Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng

    I Ladok (nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige) registreras uppgifter som rör forskarutbildningen. I samband med att doktoranden antas till forskarutbildningen görs en registrering i Ladok. Under utbildningens gång rapporteras betyg på genomförda kurser efter examinationstillfället på forskarnivå skall avklarade kurspoäng samt aktivitetsgrad och typ av försörjning inrapporteras halvårsvis.

    Inrapportering av kursresultat

    Obligatoriska kurser och valbara kurser lästa vid Högskolan i Skövde

    Kurspoäng för obligatoriska samt valbara kurser lästa vid Högskolan, inrapporteras i Ladok direkt av kursens examinator. De obligatoriska kurser regleras i den allmänna studieplanen.

    Individuella kurser

    1. Examinatorn utfärdar ett kursintyg 
    2. Doktoranden fyller i blankett 4:5, bifogar kursintyget och ger till huvudhandledaren.
    3. Huvudhandledaren undertecknar blanketten och skickar den plus eventuell bilaga till Studierektor för forskarutbildning (se kontaktuppgifter under ”Kontakt”).
    4. Studierektor för forskarutbildning fattar beslut om ansökan ska beviljas och antal hp, eller om ansökan avslås.
    5. Studierektor skickar beslutet till Examina.
    6. Examenshandläggarna registrerar kursen i Ladok.

    Tillgodoräknande

    Även kurser utanför ordinarie kursutbud i forskarutbildningen eller kurser från andra utbildningar på avancerad eller forskarnivå får tillgodoräknas om de är relevanta och står med i den individuella studieplanen. Observera att kurser som är behörighetsgivande för forskarutbildningen kan inte tillgodoräknas.

    Inrapportering av försörjningstyp och aktivitetsgrad

    Studieaktivitet, försörjningstyp och avklarad andel inom utbildningen inrapporteras i slutet av varje halvår och i början av varje halvår ska den forskarstuderande registreras på utbildningen. Forskarutbildningskoordinatorn kontaktar handledaren med information om inrapportering. För mer information vänligen kontakta forskarutbildning@his.se.

    Beställ registreringsintyg eller ladokutdrag

    Registreringsintyg eller ladokutdrag beställer du genom att kontakta examenshandläggarna (se under "Kontakt"). Det går inte att beställa intyg eller utdrag från andra lärosäten. Du måste vända dig till respektive universitet/högskola och begära ut uppgifter separat.

   • Obligatoriska seminarier

    Under utbildningen ska den forskarstuderande presentera sitt avhandlingsarbete vid tre obligatoriska seminarier. Dessa beskrivs nedan och vad som behöver göras innan, under och efter seminariet.

    Forskningsförslag och planeringsseminarium

    Efter ungefär en fjärdedel av utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en rapport över tänkt forskningsinriktning. Forskningsförslaget (research proposal) ska presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium.

    1. Rapporten ska innehålla följande:

    • problemformulering
    • precisering av syfte och mål
    • bakgrund och forskningens betydelse
    • metod och forskningsplan
    • förväntade resultat

    2. Diskussionsledare, som är en senior forskare utanför handledargruppen, ska vara utsedd.

    3. Minst två veckor innan planerat seminarium ska forskningsförslaget, namn på diskussionsledare samt datum och tid för planeringseminariet skickas till följande funktionsmejl i form av en pdf-fil:

    • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
    • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
    • doktorand.informationsteknologi@his.se

    4. Kommentarer och ställningstaganden ska dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

    Efter avklarat seminarium

    5. Huvudhandledare ansvarar för att doktoranden flyttas upp i lönestege.

    6. Forskningsförslaget ska publiceras som en rapport i DiVA:

    • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
    • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida: https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
     https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
    • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande: Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

    7. Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet skickas till registrator för diarieföring.

    Avhandlingsförslag och halvtidsseminarium

    Efter ungefär halva utbildningstiden ska den forskarstuderande skriva en längre rapport över tänkt avhandling. Avhandlingsförslaget (thesis proposal) presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium. Seminariet hålls när doktorsavhandlingens struktur och väsentliga delar av dess innehåll är planerat och dokumenterat.

    1. Rapporten ska innehålla:

    • hittills uppnådda forskningsresultat
    • publicerat material och planerade manus
    • utkast till avhandlingens inledande delar
    • påbörjad analys samt planering av återstående arbete

    2. Diskussionsledare, som är en senior forskare utanför handledargruppen, ska vara utsedd.

    3. Minst två veckor innan planerat seminarium ska avhandlingssförslaget, namn på diskussionsledare samt datum och tid för planeringseminariet skickas till följande funktionsmejl i form av en pdf-fil:

    • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
    • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
    • doktorand.informationsteknologi@his.se

    4. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (se under "Dokument") och bifogas den individuella studieplanen.

    Efter avklarat seminarium

    5. Huvudhandledare ansvarar för att doktoranden flyttas upp i lönestege.

    6. Avhandlingssförslaget ska publiceras som en rapport i DiVA:

    • Logga in i DiVA och välj att skapa en post enligt publikationstypen Rapport.
    • Registrera tillämpliga uppgifter enligt vägledning på följande sida:
     https://www.his.se/Intranat/Innehall/Forskning/Biblioteket/DiVA/
     https://www.his.se/en/Intranet/Content/Research/Library/DiVA/
    • I postens fält för Anmärkning / Note (inte Intern anm. / Internal note), skriv in ett av följande: Thesis proposal, PhD programme, University of Skövde eller Research proposal, PhD programme, University of Skövde

    7. Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet skickas till registrator för diarieföring.

    Avhandlingsmanuskript och slutseminarium

    Senast tre månader innan planerad disputation eller licentiatseminarium ska en preliminär version av avhandlingen förhandsgranskas samt presenteras och diskuteras vid ett öppet slutseminarium.

    1. Kontakta Högskolebiblioteket (isbn@his.se) för aktuella uppgifter om Högskolans avhandlingsserie som ska ingå i avhandlingsmallen (kappan).

    2. En extern granskare, minst docent och ej verksam vid Högskolan i Skövde, ska vara utsedd.

    3. Plageringsgranskning ska vara genomförd (ska göras innan förhandsgranskning).

    4. Minst två veckor innan planerat seminarium skickas avhandlingsmanuskript (i form av en pdf), namn på extern granskare samt datum och tid för slutseminariet skickas till följande funktionsmejl:

    • utbildningskommitte.forskarniva.it@his.se
    • forskarhandledare.informationsteknologi@his.se
    • doktorand.informationsteknologi@his.se

    5. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt särskilt protokoll (docx) och bifogas den individuella studieplanen. Huvudhandledare ansvarar för att protokollet från seminariet till registrator för diarieföring.

    Formerna för de obligatoriska seminarierna samt förhandsgranskningen beskrivs i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå (pdf)

   • Licentiatseminarium

    En licentiatexamen om minst 120 högskolepoäng kan vara en självständig examen eller en etapp på vägen mot en doktorsexamen.

    Anmälan om licentiatseminarium

    Licentiatavhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium. Anmälan om licentiatseminarium ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till fakultetsnämnden senast två månader före preliminärt datum för licentiatseminariet.

    Här hittar du anmälningsblanketten, checklistan inför licentiatseminariet och ansökan om examensbevis.

    Spikning och publikation i DiVA

    Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid licentiatseminariet.

    Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före licentiatseminariet. Forskningshandläggaren vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan. Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För detaljerad information hänvisas till Anvisningar om framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar och Högskolebiblioteket.

    Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

    Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en licentiat- eller doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före licentiatseminariet kan forskarstuderande spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre, hammare och spikexemplaret kan hämtas på biblioteket. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter licentiatseminariet, varefter forskarstuderanden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskningshandläggaren.

   • Disputation

    Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, den högsta examensgrad som finns i Sverige, och omfattar fyra år heltidsstudier eller motsvarande 240 högskolepoäng.

    Anmälan om disputation

    För doktorsexamen krävs en godkänd vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng. Doktorsavhandlingen ska ha försvaras muntligen vid en offentlig disputation.

    Anmälan om disputation ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till fakultetsnämnden senast två månader före preliminärt datum för disputation.

    Spikning och publikation i DiVA

    Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen.

    Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före disputationen. Forskningshandläggaren vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan. Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

    Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

    Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före disputationen kan forskarstuderande spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre, hammare och spikexemplaret kan hämtas på biblioteket. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter licentiatseminariet eller disputationen, varefter forskarstuderanden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskningshandläggaren.

   Dokument

   Ansökan om antagning och antagningsbevis (docx)

   Kontakt

   forskarutbildning@his.se

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2020-01-07
   Sidansvarig: webmaster@his.se