Kvalitetsgranskning

Högskoleverket granskar och utvärderar med jämna mellanrum de huvudområden på alla lärosäten i Sverige som leder till en kandidatexamen (eller högre examen).

2011 utvärderades kognitiv neurovetenskap, som eget huvudområde, av Högskoleverket. Våren 2012 meddelades resultatet och kognitiv neurovetenskap fick då det samlade omdömet ”hög kvalitet”.

"Sammantaget visar underlagen på hög måluppfyllelse för samtliga mål. Detta syftar bland annat på studenternas kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor; studenternas förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer samt studenternas förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar. Den samlade bedömningen är att utbildningen håller hög kvalitet." 

 Läs hela rapporten här.

Psykologisk coach var fram till 2009 klassificerade i ämnet kognitionsvetenskap och därför var vi med i den nationella utvärdering som Högskoleverket gjorde av ämnet kognitionsvetenskap 2006, ”Utvärdering av grundutbildning och forskarutbildning i kognitionsvetenskap” [Rapport 2006:49 R] Bedömningen gällande kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde var genomgående positiv.

Här nedan är några av bedömargruppens kommentarer angående ämnet kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. När program nämns i texten så åsyftas de program som fanns i ämnet 2006 och därmed inte Psykologisk coach. De kurser som var med i utvärderingen 2006 ingår dock i Psykologisk coach och lärarkåren som driver Psykologisk coach ingick också i kognitionsvetenskap när utvärderingen gjordes. Bedömargruppens kommentarer är därför relevanta även för programmet Psykologisk coach.

”Bedömargruppens intryck är att studenterna på båda programmen är mycket nöjda med sina utbildningar. Det förefaller som om studentens lärande står i fokus och att studenterna ges verktyg att utveckla den egna förståelsen.” (s. 40)

”Lärargruppen framstår som engagerad både vad gäller kognitionsvetenskapliga frågeställningar och i att medverka till att utbildningen utgår från studenterna.” (s. 40)

”Miljön i Skövde karakteriseras i stor utsträckning av öppna dörrar och korta kommunikationsvägar vilket bidrar till att studenterna känner delaktighet.” (s. 41)

”Bedömargruppens intryck är att utbildningarna i Skövde är framgångsrika vilket bygger på det engagemang och den vilja till att sätta studenten i fokus som präglar miljön.” (s. 42)