Amos Ng installationstext

Förordnad till professor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde den 1 oktober 2013.

ÄMNESBESKRIVNING

Ämnet automatiseringsteknik behandlar automatiserade produktionssystem och datoriserade ingenjörsverktyg. I detta inbegrips sambandet mellan människor och maskinsystem samt integrering av processer för produktframställning.

Forskningsinriktning

Bland forskarkollegorna på Högskolan i Skövde kallas Hok Chuen Ng aldrig för något annat än Amos. I sin forskning kombinerar Amos Ng kunskaper från tre olika områden: Virtual manufacturing, Multi-objective optimization och Data mining.

Data mining innebär analys av stora datamängder som lagrats i jättelika databaser. Automatiseringsingenjörer som använder Data mining kan till exempel hämta data från en mängd olika maskiner och sensorer i en fabrik och därefter analysera informationen. Det unika med Amos Ngs förhållningssätt är att hans sökande efter ny kunskap inte sker direkt i riktiga produktionssystem utan i virtuellt skapade modeller som är optimerade.

Amos Ngs arbetssättet ger två stora fördelar: För det första har den virtuella produktionsanläggningen genomgått en optimering, anläggningen arbetar därmed på effektivast möjliga sätt. Den andra fördelen är att forskaren kan genomföra experiment som aldrig skulle kunna göras på en ”riktig” produktionsanläggning. Det går till exempel att pröva betydligt fler konfigureringsalternativ på en virtuell modell än på ett riktigt produktionssystem. En konsekvens av detta är att det går att testa saker på den virtuella modellen som ingenjörer aldrig skulle kunna testa på en befintlig anläggning som är installerad i en fabrik.

Möjligheten att genomföra olika extrema experiment på en simulerad och optimerad produktionsanläggning ger forskaren tillgång till högkvalitativ data. Informationen kan därefter användas för att förbättra ett produktionssystem på ett sätt som inte är möjligt med de industriella metoder som används idag. Arbetssättet gör att simuleringen inte bara blir ett verktyg för att bekräfta redan fattade beslut. Istället används simuleringen för att testa en produktionsanläggning förutsättningslöst. När metoden har prövats i praktiken har den möts med lovord. 2013 fick Amos Ng och hans kollegor vid Högskolan i Skövde ta emot Volvo Car Technology Award efter att ha genomfört framgångsrika studier tillsammans med biltillverkaren.

Amos Ngs forskning – liksom den övriga forskning som bedrivs inom området Virtual Manufacturing vid Högskolan i Skövde – ligger i simuleringsteknikens absoluta frontlinje. Trots detta finns två grundläggande utmaningar som forskningen hela tiden måste förhålla sig till. Den första utmaningen är att förkorta den tid som krävs för att processa en simulering i datorn. Den forskare som vill anta den här utmaningen – och inte nöjer sig med att enbart köpa in mer datorkraft – måste utveckla en bättre och snabbare simuleringsmotor, något som Amos Ng och hans team också arbetar med.

Den andra utmaningen handlar om att föra ut kunskap om simulering till industrin, att underlätta för och hjälpa de ingenjörer i tillverkningsföretag som vill använda simuleringar som ett arbetsverktyg. Amos Ng har antagit den här utmaningen och genomför därför sin forskning i samarbete med bland annat Volvo Cars och Volvo Group.

Biografiska uppgifter

Amos Ng är född 1970 i Hongkong. Han fick sin grundutbildning vid City University of Hong Kong i ämnet Manufacturing Engineering.

Doktordisputation

Amos Ng disputerade 2003 inom området Computing Science and Engineering med avhandlingen: ”An integrated design, simulation and programming environment for modular manufacturing machine systems.” Avhandlingen lades fram vid De Montfort University, Storbritannien.

Övrig verksamhet

I juni 2014 var Amos Ng en av huvudorganisatörerna bakom ISC 2014, en årlig vetenskaplig konferens om industriell simulering. Högskolan i Skövde stod som värd för konferensen.